สภาครอบครัว (Family Council) ทางออกของปัญหาการสื่อสารธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน

สภาครอบครัว-(Family-Council)-ทางออกของปัญหาการสื่อสารธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้ เราเคยกล่าวถึงมูลเหตุความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวที่มาจากโครงสร้างครอบครัว และโครงสร้างการบริหารธุรกิจของครอบครัว ในตอนนี้เราจะลงลึกถึงมูลเหตุความขัดแย้งที่มาจากการขาดข้อมูล ข้อมูลที่รับรู้ไม่เท่ากัน การปิดบังข้อมูล เปิดเผยไม่หมด หรือขาดการสื่อสารที่ดีพอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการครอบครัวธุรกิจ

การทำงานของเจ้าของที่สร้างธุรกิจมาด้วยสองมือ ส่วนหนึ่งมักจะใช้ประสบการณ์ และสัญชาตญาณของตัวเองในการตัดสินใจ และมักจะไม่มีแบบแผน ซึ่งเมื่อเวลาลูก ๆ เข้ามาทำงานก็จะไม่ค่อยมีการถ่ายทอดงานที่เป็นกิจจะลักษณะ ปล่อยให้เรียนรู้กันจากการทำงานจริง โดยอาจจะไม่ชัดเจนว่าทิศทางของธุรกิจที่จะเดินต่อไปในอนาคตจะเดินไปในทิศทางใด โดยทำงานไปวัน ๆ หรือบางครั้งการตั้งเป้าหมายก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่พยายามบังคับให้สมาชิกครอบครัวทำตามเป้าหมายที่ตนเองกำหนดขึ้น

นอกจากนี้ความขัดแย้งอาจเกิดจากการเรียนรู้ของสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เท่าเทียมกัน เกิดจากการศึกษาที่ไม่ตรงกับงานที่ทำ การขาดประสบการณ์และไม่มีแบบแผนการเรียนรู้ที่เป็นมืออาชีพ ในแง่ของการบริหารธุรกิจถ้าพี่น้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือผลการดำเนินงานที่ชัดเจน จากความละเลยไม่สนใจหรือคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดบางประการ ทำให้สมาชิกท่านอื่นไม่รู้ข้อเท็จจริงและเกิดการตัดสินใจผิดพลาดได้

ขณะที่ครอบครัวส่วนใหญ่จะมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน ทำให้ไม่ค่อยมีใครแสดงความเห็นในเรื่องการทำงานของสมาชิกแต่ละคน ทำให้ไม่มีการประเมินผลการทำงานและไม่รู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง  มีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีการประชุมทางธุรกิจทุก ๆ เดือนและจะต้องมีการรายงานสรุปผลประกอบการทุก ๆ ไตรมาส แต่สมาชิกที่รับผิดชอบทางการเงินไม่เคยรายงานผลประกอบการได้ทันเลย ทำให้สมาชิกท่านอื่นไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันธุรกิจมีรายรับ ผลกำไร และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ทำให้ไม่สามารถวางแผนเดินหน้าต่อไปได้ สมาชิกท่านอื่น ๆ ก็ไม่มีใครกล้าตำหนิถึงความไม่พร้อมของงบการเงิน และปล่อยปละละเลยไป จนมีปัญหากระทบกระทั่งขาดความไว้วางใจกัน

การไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจหรือเปิดเผยไม่หมดจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทำให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในธุรกิจได้อย่างชัดเจน สมาชิกก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจกันและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เสียหายได้ สำหรับครอบครัวใหญ่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นไม่หมดจะทำให้สมาชิกที่ถือหุ้นแต่ไม่ได้ทำงานในธุรกิจเกิดความไม่เข้าใจและนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจ ตัวอย่างครอบครัวที่มาปรึกษาเรื่องการบริหารธุรกิจโดยพี่ชายคนโตไม่เปิดเผยความเป็นไปของธุรกิจให้น้อง ๆ ที่ถือหุ้นเท่า ๆกัน ได้ทราบ รายงานแค่ว่า ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถปันผลได้ น้อง ๆ ก็เกรงใจไม่กล้าถาม แต่เก็บความเคลือบแคลงสงสัยการบริหารของพี่ชายว่าขาดทุนเพราะอะไรหรือขาดทุนจริงหรือเปล่า มีการนำเงินไปใช้ผิดประเภทหรือไม่ ถึงขั้นจะมีการหาทางฟ้องร้องกันเลย

สภาครอบครัว (Family Council) ทางออกของปัญหาการสื่อสารธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน

เรื่องการสื่อสารถือเป็นหัวใจหลักของครอบครัว และธุรกิจครอบครัว ทางออกที่สำคัญของเรื่องนี้คือ การจัดวางการประชุมครอบครัวให้เป็นกิจจะลักษณะและเป็นประจำ  หรือการจัดตั้งและเรียกอย่างเป็นทางการว่า สภาครอบครัว (Family Council) เพื่อเป็นศูนย์รวมของการสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัวทุก ๆ คนในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องธุรกิจ วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการบริหารจัดการขอบเขตระหว่างธุรกิจและความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ทำงานในธุรกิจว่ามีความคาบเกี่ยวกันมากน้อยแค่ไหน เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวจะว่าด้วยเรื่องการพัฒนาส่งเสริมสมาชิกครอบครัวในหลาย ๆ ด้าน การรับรู้ความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคน เปิดโอกาสให้สมาชิกครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสมานสามัคคี  แลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเกิดความปรองดองกันให้มากที่สุด

สภาครอบครัว-(Family-Council)-ทางออกของปัญหาการสื่อสารธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน

การจัดตั้งสภาครอบครัวไม่มีกฎตายตัวว่า จะต้องจัดตั้งด้วยจำนวนคนเท่าไร จุดเริ่มต้นสำหรับครอบครัวจำนวนสมาชิกไม่มากอาจใช้รูปแบบของการประชุมครอบครัว ( Family Meeting)  เมื่อผู้ก่อตั้งต้องการสื่อสารธุรกิจครอบครัวสู่ทายาทที่กำลังศึกษา ให้เรียนรู้ ซึมซับ และทำความเข้าใจระบบการทำงานของธุรกิจ เมื่อทายาทเรียนจบ และเริ่มเข้าสู่การทำงานในธุรกิจเพื่อให้เข้าใจถึงการบริหารงานในด้านต่าง ๆ หรือเมื่อธุรกิจครอบครัวเริ่มเติบโตขยายตัวมีโอกาสที่สมาชิกเกิดความไม่เข้าใจ และเกิดกรณีพิพาทได้ การประชุมเพื่อเป็นหนทางของการสื่อสารในเรื่องครอบครัว และเรื่องธุรกิจ การประชุมครอบครัวนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อพัฒนาสู่การจัดตั้งสภาครอบครัวในอนาคต เมื่อจำนวนสมาชิกครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมากขึ้น และเข้าสู่ขบวนการการประชุมเต็มรูปแบบ

มีครอบครัวหนึ่งได้มาปรึกษาทีมงานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE) ว่าทำอย่างไรดี ? เพราะมีการประชุมที่เป็นกิจจะลักษณะแล้วแต่ประชุมไปได้แค่ 10 นาที นอกนั้นเป็นการคุยนอกเรื่องกันจนหาข้อสรุปไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือ การกำหนดหน้าที่ของสภาครอบครัวให้ชัดเจน นั่นคือเรื่องการบริหารครอบครัว สืบสาน สื่อสาร ค่านิยมให้สมาชิกครอบครัวทุกคนได้ปฏิบัติตาม ดูแลผลประโยชน์ บริหารเงินกองทุนครอบครัว แก้ปัญหาการร้องทุกข์ กรณีพิพาท และบริหารความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวให้ปรองดองแน่นแฟ้น ดูแลการบริหารธุรกิจ กำหนดนโยบายการจ้างงานสมาชิกครอบครัว ดูเรื่องที่ครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การปรับโครงสร้างการบริหารเงินเดือน Job Description การรักษาข้อตกลงการถือหุ้นของสมาชิกครอบครัว การบริหารการถือครองหุ้น การซื้อ การขาย เป็นต้น

สนใจสมัครสมาชิกสมาคม AFBE

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *