ทำเนียบสมาชิก
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
(AFBE Membership)

รายชื่อสมาชิกในสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
Association of Family Business Entrepreneurs (AFBE)

สมาชิก-AFBE-ฤดีรินทร์-กิจทวีปวัฒนา


ชื่อ

ฤดีรินทร์
กิจทวีปวัฒนา

องค์กร

บริษัท กานพลู (ประเทศไทย) จำกัด

สมาชิก-AFBE-พราวพิมล-เกียรตินาวาปกรณ์


ชื่อ

พราวพิมล
เกียรตินาวาปกรณ์

องค์กร

บริษัท เวิร์ล พีซ เอเชีย จำกัด

สมาชิก-AFBE-ปุญญภณ-เทพประสิทธิ์


ชื่อ

อัครินทร์
เทพประสิทธิ์

องค์กร

บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

สมาชิก-AFBE-ยอด-แสงสว่างวัฒนะ


ชื่อ

ยอด
แสงสว่างวัฒนะ

องค์กร

บริษัท ยุทธพิทักษ์รัฐ จำกัด

สมาชิก-AFBE-ภาวิณี-ภัทรธรรมมาศ


ชื่อ

ภาวิณี
ภัทรธรรมมาศ

องค์กร

 บริษัท อิงหมิง จำกัด (MeriCare Clinic) , บริษัท วิศาลและเพื่อนทนายความ จำกัด


ชื่อ

พิมพ์ชนก
เกื้อรอด

องค์กร

บริษัท เกื้อสกุล กลาส จำกัด


ชื่อ

ประกาศิต
ทิตาราม

องค์กร

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด

สมาชิก-AFBE-ไตรเทพ-ศรีกาลรา


ชื่อ

ไตรเทพ
ศรีกาลรา

องค์กร

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด

สมาชิก-AFBE-แพทย์หญิง สุธาพร ล้ำเลิศกุล


ชื่อ

พญ. สุธาพร
ล้ำเลิศกุล

องค์กร

บริษัท วาบิซาบิ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สมาชิก-AFBE-สุพัตรา-กิ่งพิกุล


ชื่อ

สุพัตรา
กิ่งพิกุล

องค์กร

บริษัท สามชายปิโตรเลี่ยม (ดาวเรือง) จำกัด

สมาชิก-AFBE-ชวลิต-พงศ์อดิศักดิ์


ชื่อ

ชวลิต
พงศ์อดิศักดิ์

องค์กร

บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด

สมาชิก-AFBE-ณัฐปวีณ์-งามพร้อมสกุล


ชื่อ

ณัฐปวีณ์
งามพร้อมสกุล

องค์กร

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด


ชื่อ

ธำรง
มหาดำรงค์กุล

องค์กร

Cosmo Group Public Company Limited


ชื่อ

พรเพชรี
นิระฉัตรสุวรรณ์

องค์กร

Be med care and lab                                                                 


ชื่อ

ประวิทย์
มนต์เสรีนุสรณ์

องค์กร

บริษัท อุษรินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด


ชื่อ

อรณิชา
บุญสัมพันธ์กิจ

องค์กร

บริษัท บูรพาเพรสทีจโกลด์ จำกัด


ชื่อ

เสนีย์
แก้วพิจิตร

องค์กร

บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด   


ชื่อ

วสุพล
สุนทรวสุ

องค์กร

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ จำกัด 


ชื่อ

ประพันธ์
กิตติวรวิทย์กุล

องค์กร

บริษัท  ไทยยูนิเวสท์      โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด


ชื่อ

กิตติ
ปิยะตรึงส์

องค์กร

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด 


ชื่อ

อนุวัฒน์
งามประเสริฐกุล

องค์กร

       บริษัท  ไอเอเอส     แอดไวเซอร์รี่ จำกัด                           


ชื่อ

สุดารัตน์
สวัสดิวงษ์

องค์กร

Union Wealth Mutual Fund Brokerage Co., Ltd.


ชื่อ

สุพิมพ์ชนา
หาญรัตนภัทร์

องค์กร

บริษัท อี.จี.โอ. มัลติแทสก์ จำกัด


ชื่อ

อานุภาพ 
ธารทอง

องค์กร

บริษัท ธารธนา จำกัด 


ชื่อ

กันติชา
พีรวุฒิประเสริฐ

องค์กร

Union Wealth Mutual Fund Brokerage Co., Ltd.


ชื่อ

ภูวสิษฏ์
วงษ์เจริญสิน

องค์กร

CPL Group Public Co.,Ltd.


ชื่อ

ยิ่งยศ
ตั้งพิกุลทอง

องค์กร

บริษัท พิกุลทองพลาสติก จำกัด


ชื่อ

นิธิภูมิ
พงศ์เกรียงยศ 

องค์กร

บริษัท แพชชั่น อัลติเมท แคสติ้ง จำกัด


ชื่อ

วีระพล
ไชยธีรัตต์

องค์กร

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                      


ชื่อ

เอกชัย
โชติพิทยสุนนท์

องค์กร

     บริษัท กุดั่น แอนด์          พาร์ทเนอร์ส จำกัด            


ชื่อ

นาลอ
ไถซิง

องค์กร

บริษัท อาร์ เอ็น พี เอ็กซ์เพรส จำกัด

 


ชื่อ

กรกฤษฎิ์
ปิยะมงคล

องค์กร

บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด


ชื่อ

นารถวิภา
เจียรนิลกุลชัย

องค์กร

บริษัท ซี.ซี.ออยล์ จำกัด                                          


ชื่อ

พิทักษ์
สภาธรรม

องค์กร

iWS Wealth Advisory


ชื่อ

สมบัติ์
เกียรติสุรนนท์

องค์กร

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ 1993 จำกัด


ชื่อ

ไกร
วิมลเฉลา

องค์กร

บริษัท อุตสาหกรรม       วินิลเทค จำกัด


ชื่อ

สรัล
ลีสวรรค์ 

องค์กร

บริษัท เมต้า เอ เอ็น จี จำกัด


ชื่อ

วศินี
ปิยะตรึงส์

องค์กร

บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด                                     


ชื่อ

ชวลักษณ์
ทิพย์สุนทรพงษ์

องค์กร

Union Wealth Mutual Fund Brokerage Co., Ltd.


ชื่อ

สุรศักดิ์
เยี่ยมสูงเนิน

องค์กร

       บริษัท   เจริญภัณฑ์เบเกอรี่ จำกัด                                       


ชื่อ

ณัฐวุฒิ 
ทัฬหวิริยกุล

องค์กร

บริษัท สวยใส คลินิก จำกัด


ชื่อ

จรัญญา
แสงสุขดี

องค์กร

บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด


ชื่อ

ฉัฐยา
ตวงสุวรรณ

องค์กร

โรงสีตวงสุวรรณ


ชื่อ

วรสิทธิ์
เดชธำรง

องค์กร

Swan Industries (Thailand)


ชื่อ

วัลลภา
ฉัตรชัยพลรัตน์

องค์กร

บริษัท รัตน์ฉัตร จำกัด                  


ชื่อ

ศักดิ์ศิษฏ์ 
เจนกุลประสูตร

องค์กร

Comfort Max Co., Ltd.                            


ชื่อ

รัฐพล
ภักดีภูมิ

องค์กร

General Electronic Commerce Services Co., Ltd.


ชื่อ

พิชาวีร์
วรศิริเจริญทวี

องค์กร

บริษัท อาร์ เอ็น พี เอ็กซ์เพรส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด


ชื่อ

เจมวิทย์
เอกรัฐฐิตานนท์

องค์กร

บริษัท อาร์ เอ็น พี เอ็กซ์เพรส จำกัด                                           


ชื่อ

ศุภรานันท์
ธีระพิพัฒนพงศ์

องค์กร

บริษัท เมลามีนอาร์ท จำกัด


ชื่อ

ณัฐพล
รัศมีหัตถการ

องค์กร

บริษัท ส.แสงหัตถการ จำกัด


ชื่อ

ยอห์น
ถาวรว่องวงศ์

องค์กร

บริษัท เจริญชนะ (1986) จำกัด 

สนใจสมัครเป็นสมาชิก AFBE