AFBE คือใคร ?

” AFBE ” หรือ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (Association of Family Business Entrepreneurs) ได้ถือกําเนิดขึ้นจากคณะที่ปรึกษาธุรกิจ ครอบครัวที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ที่เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวรูปแบบต่าง ๆ มากมายจนมั่นใจว่าควรนําองค์ความรู้ จากตําราบทความและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากทั่วโลก รวมกับประสบการณ์จริง กับธุรกิจครอบครัวไทย มารวบรวมเพื่อเผยแwsแก่ สมาชิกของสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจครอบครัวให้เกิดความมั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ...ทำความรู้จัก AFBE ให้มากขึ้น

พันธกิจสมาคม AFBE

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
(Association of Family Business Entrepreneurs : AFBE )
จะเป็นตัวกลางในการปลูกฝังคุณค่าของธุรกิจครอบครัว พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างพื้นที่สำหรับเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อทำให้ธุรกิจครอบครัวมั่งคั่ง และ ส่งต่อกิจการจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน

Association of Family Business Entrepreneurs is a center of family value creation who provide essential knowledges and networks that can create business wealth and support the sustainability of family business trans-generation.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสมาคม AFBE

คุณวิเชฐ ตันติวานิช
นายกสมาคมฯ

วีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล_อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล
อุปนายก และ นายทะเบียนสมาคมฯ

คุณนิรัต กาญจนาคพันธุ์
กรรมการสมาคมฯ

คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา
กรรมการสมาคมฯ

คุณแววตา ปราชญ์เมธีกุล
กรรมการ และ เลขานุการสมาคมฯ

สิทธิประโยชน์เมื่อเป็นสมาชิก AFBE

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ คุณจะได้รับทันที เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE) ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม

หลักสูตร “Family Transgenerational Business” (FTB) เคล็ดลับการรับมอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ตารางกิจกรรมประจำปี AFBE CLUB

เลือกดูกิจกรรม AFBE ประจำปี 2567

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม

หลักสูตรประจำปีของ AFBE

เรามีหลักสูตรให้ทุกคนในสมาคมได้เรียนรู้ และ มี Aunual Forum ทุก ๆ ปลายปี ซึ่งในแต่ละปีเราจะมีหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

อัพเดทข่าวสาร / กิจกรรม / บทความน่ารู้

6 ประเด็นสำคัญเพื่อความพร้อมของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว

ความท้าทายการส่งผ่านธุรกิจครอบครัวไปสู่รุ่นต่อไป จะท้าทายมากขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ในขณะที่ครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ความท้าทายการสืบทอดธุรกิจครอบครัวถือเป็นภาระกิจที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นตัวสร้างหลักประกันในความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในอนาคต เนื่องจากสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ไม่สนใจเรื่องธุรกิจเลย บางคนเดินบนทิศทางที่แตกต่าง ในขณะที่สมาชิกที่ร่วมงานอาจมีมุมมองที่ขัดแย้งกัน การไม่มีแผนการสืบทอดหรือการตรวจเช็คสภาพของธุรกิจครอบครัว และตรวจเช็คสถานะของครอบครัวอาจเป็นภัยคุกคามของความอยู่รอดของธุรกิจครอบครัวได้ [...]

วางแผนเขียนธรรมนูญครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ
วางแผนเขียนธรรมนูญครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นอย่างไร? มีหัวข้ออะไรบ้างที่ต้องพิจารณา?

การสร้างข้อตกลงของครอบครัวที่จะนำไปสู่ธรรมนูญครอบครัวที่สมบูรณ์นั้น หัวใจสำคัญคือเนื้อหาหรือหัวข้อของธรรมนูญครอบครัวที่ครอบคลุมซึ่งมีอยู่ในหนังสือ “ครอบครังมั่งคั่ง กิจการยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวกับครอบครัว ธุรกิจครอบครัว และเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่าง ๆ ใน 3 เรื่องหลักนี้ ถ้ามองลงไปลึก ๆ ถึงเนื้อหาแล้วจะเห็นว่าเรื่องครอบครัวจะเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก เรื่องธุรกิจจะเป็นเรื่องของความถูกต้อง และมืออาชีพ ในขณะที่เรื่องผลประโยชน์หรือความเป็นเจ้าของจะเป็นเรื่องของข้อตกลงที่ใช้กฎหมายมาเป็นตัวกำหนด [...]

6-กุญแจสำคัญช่วงเริ่มต้นสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจครอบครัว
6 กุญแจสำคัญ ช่วงเริ่มต้นสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจครอบครัว

การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จถือว่ายากแล้ว ในสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันแต่การบริหารธุรกิจครอบครัวที่มีสมาชิกสายเลือดเดียวกันนั้นยากยิ่งขึ้น ในธุรกิจเราจะเจอการทำงานระหว่างหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลย ซึ่งต่างกับธุรกิจครอบครัวที่เราอาจทำงานร่วมกับภรรยา ทำงานร่วมกับลูก ทำงานร่วมกับพี่น้อง เครือญาติ หรือเขย สะใภ้ ซึ่งสายสัมพันธ์ในสายเลือดนี้ทำให้การบริหารธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ถ้าสมาชิกแต่ละคนใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาในการทำงานมากขึ้นเท่าไร ความขัดแย้งก็อาจเกิดขึ้นได้มากเท่านั้น และอาจทำให้ธุรกิจต้องสะดุดลงได้ [...]