กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (AFBE Founders)

คุณวิเชฐ ตันติวานิช

นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

ที่ปรึกษาฯ ธรรมนูญครอบครัว ที่คร่ำหวอดในแวดวงตลาดทุนไทย และ เป็นผู้บริหารมืออาชีพมามากกว่า 30 ปี

ประวัติโดยย่อ

ผู้คว่ำหวอดในแวดวงตลาดทุนไทย และ ผู้บริหารมืออาชีพ เรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จบปริญญาโท MBA, Finance & Marketing จําก University of Hartford, Connecticut, U.S.A.

คุณวิเชฐเข้าสู่วงการการเงินมานานกว่า 30 ปี โดย มีประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งด้านธุรกิจธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ที่ได้รับความนิยมที่สุดหลักสูตรหนึ่งในประเทศไทย

คุณวิเชฐยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการทำธรรมนูญครอบครัว โดยพัฒนาวิธีการจาก Babson College, สหรัฐอเมริกา และ ได้คิดค้นหลักสูตร BSMART ให้กับธนาคารกรุงเทพ เพื่ออบรมลูกค้าของธนาคารประมาณ 380 ครอบครัวในเรื่องการส่งต่อธุรกิจสู่ทายาทได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้คุณวิเชฐมีประสบการณ์ในอดีตจากการเป็นกรรมการในองค์กรต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) , บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) , บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร 2morrow Scaler : กรรมการศูนย์ C asean , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ , กรรมการอิสระในกองทุนพัฒนําผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ ในองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณวิเชฐดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น , ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอิงเกอร์ , กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และ กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาสถาบันอนาคตไทยศึกษา
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จํากัด
 • กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีเอ็มจีคอร์ปอเรชั่น จํากัด
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย์จํากัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์และการจัดการกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (ภาคกลาง)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดีอินโฟโลจิสติกส์จํากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
 • ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์แบรนด์ จํากัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากัด
 • กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากัด
 • ประธานกรรมการกํากับการสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 • กรรมการอิสระ บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย์จํากัด (มหาชน)
 • กรรมการ มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • กรรมการอิสระ และ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและประธานคณะทํางานด้านธุรกิจการเงิน หอการค้านานาชาติประเทศไทย (International Chamber of Commerce-Thailand)
 • ที่ปรึกษา สมาคมนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น
 • ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน)
 • กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จํากัด
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและการกํากับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จํากัด (มหาชน)
 • รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ดูแลสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ประธานที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Mai)
 • ประธานคณะทํางานบริหารเงินลงทุน
 • ประธานคณะกรรมการอํานวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัล SET Awards 2010
 • กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
 • กรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
 • ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Mai)
 • อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการ และ อนุกรรมการวิจัย และ พัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
 • อนุกรรมการกํากับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ตะวันออกฟายแนนซ์ (1991) จํากัด (มหาขน)
 • ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด
 • ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้จํากัด (มหาชน)

คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

ที่ปรึกษาฯ ธรรมนูญครอบครัว เป็นผู้บริหารหลากหลายธุรกิจ ที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผน และ การบริหารองค์กรทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี

ประวัติโดยย่อ และ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายด้าน มีองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานด้านการวางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารองค์กรในระดับ C Level ทั้งที่เป็นองค์กรในประเทศและจากต่างประเทศมากว่า 25 ปี มีประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์ บริหารจัดการองค์กรธุรกิจข้ามชาติ การจัดหาทุนให้กับองค์กร NGO ต่างประเทศ ช่วยธุรกิจครอบครัวด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับประเทศญี่ปุ่น และ สิงคโปร์

นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาเนื้อหาการเรียน การสอน เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กว่า 10 ปี ทั้งยังเป็นปรึกษาเรื่องการจัดทำธรรมนูญครอบครัวมากกว่า 40 ครอบครัว

ทำงานช่วยเหลือสังคมด้านการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างชาติที่ผ่านเข้ามาทางประเทศไทย และสนับสนุนเรื่องการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสกับองค์การคริสเตียนร่วมพันธกิจมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันคุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ดำรงตำแหน่ง

 • ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฟิร์ม จำกัด : ที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัวและการบริหารความยั่งยืนองค์กรธุรกิจ
 • ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ป แร็บบิส จำกัด : ที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
 • ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ จำกัด : จัดทำหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ
 • ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีอาร์อาร์ รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จำกัด : สร้างโรงงานและผลิตเครื่องจักรชีวมวล (Wood Pallet)
 • ผู้ก่อตั้งและอุปนายก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว : สมาคมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการขยายกิจการและการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ
 • ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Center of Entrepreneurs and Executive Development, CEED Thailand : องค์กรพัฒนาผู้ประกอบการลิขสิทธิ์จากอเมริกา เป็น NGO ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและขยายเพื่อความยั่งยืน
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่าน
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิศุภนิมิต (World Vision) องค์กรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์สุขภาพองค์รวม ตรัยยา
 • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ธนิเมกซ์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท เจ วอเตอร์ ทอมป์ สัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2019 – กุมภาพันธ์ 2022
 • กรรมการ บริษัท มาย์ทูมาร์เก็ต จำกัด ตั้งแต่ปี 2019 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท พีเอ็มจี จำกัด ตั้งแต่ปี 2019 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ โรงพยาบาลนวมินทร์ ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานด้านสังคม
 • ผู้จัดการคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ 2022 ถึงปัจจุบัน
 • สนับสนุนการพัฒนาชีวิต มูลนิธิพันธกิจเรือนจำ 2015 ถึงปัจจุบัน
 • Advocate องค์กร Life Raft เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างชาติ 2018 ถึงปัจจุบัน

คุณนิรัต กาญจนาคพันธุ์

กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

ที่ปรึกษาฯ ธรรมนูญครอบครัว มีประสบการณ์การทํางานระดับบริหาร มากกว่า 20 ปี

ประวัติโดยย่อ และ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงานระดับบริหารมากว่า 20 ปี เริ่มทำงานในธุรกิจโฆษณา ก่อนเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคม ในสายงานการบริหารการตลาด และ การขายโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เริ่มต้นมีการนำเข้าโทรศัพท์มือถือในเมืองไทยกว่า 15 ปี หลังจากนั้นได้ผันตัวเองมา
ทำงานด้านที่ปรึกษาการบริหารการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจครอบครัว และ ได้เห็นปัญหา เห็นการตัดสินใจของสมาชิกครอบครัวหลายรูปแบบ

หลังจํากนั้นเข้าร่วมงานที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในตำแหน่งผู้บริหารสายงานการให้คำปรึกษาธุรกิจครอบครัวได้นำประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรื่อง “ธรรมนูญครอบครัว” เพื่อสอนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ทายาท หรือ ผู้ที่สนใจได้เข้าใจในเรื่องการสร้างข้อตกลงของธุรกิจครอบครัว และ เข้ารับเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเขียนและจัดทำธรรมนูญครอบครัวให้ครอบครัวที่สนใจ

ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานการให้คำปรึกษา บริษัท เฟิร์ม จำกัด เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการสร้างข้อตกลงในครอบครัว และให้คำปรึกษาการเขียนธรรมนูญครอบครัวมากกว่า 40 ครอบครัว ซึ่งมีครอบครัวใหญ่ ๆ หลายครอบครัวได้ให้จัดทำธรรมนูญครอบครัวไปแล้ว และ มีที่กำลังดำเนินการอยู่ และ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธรรมนูญครอบครัวในหลาย ๆ คอร์ส จัดคอร์สสัมมนาให้องค์กรใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องธรรมนูญครอบครัวโดยเฉพาะอีกด้วย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการให้คำปรึกษาธุรกิจครอบครัว บริษัท เฟิร์ม จำกัด
 • ผู้อำนวยการสายงานการให้คำปรึกษาธุรกิจครอบครัว : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • General Manager : Gempeace Group Co., Ltd.
 • Business Development and Marketing Consultants : BETTER BEING Hospital (Thailand)
 • Business Development and Marketing Consultants : TWZ Corporation Public Company
 • กรรมการผู้จัดการ : บริษัท โซลลูชั่น จำกัด (2009 -2011)
 • กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ที สโตน จำกัด (2009)
 • Assistant Vice President : Wireless Device Supply Co., Ltd. (1993 – 2009)
 • Account Manager : Ogilvy & Mather Advertising (1993)
 • Account Manager : Spa Advertising (1989 – 1992)

คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา

กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน / ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยูเนี่ยน เว็ลธ์ / วิทยากรด้านการลงทุน กับ ประสบการณ์ในสายธุรกิจการเงิน การลงทุนของประเทศไทย เป็นเวลามากกว่า 20 ปี

ประวัติโดยย่อ และ ประสบการณทำงานที่ผ่าน
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Product Management – Mutual Fund, Investment Banking และ Asset Liability Management จากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ อย่าง ธนาคารกสิกร และ ธนาคารกรุงเทพ ทำให้เข้าใจกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างลึกซึ้ง
 • อีกทั้งเป็นอดีตผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน ที่เป็น Key Person ในการพัฒนาระบบ Nomura iFUND ที่รวมกองทุนรวมจากทุก บลจ. ในประเทศไทยมาไว้ใน Platform เดียว ซึ่งทำให้มูลค่า AUM (ทรัพย์สินภายใต้การดูแล) จาก 2 พัน ล้านบาท เพิ่มเป็นเกือบ 2 หมื่นล้านบาท และมีผู้เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 คน ภายในเวลาเพียง 3 ปีเท่านั้น
 • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Co-Founder, Managing Director and Chief Investment Officer ของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน Union Wealth จำกัด บริษัทวางแผนการเงินอันดับต้นๆของประเทศไทย ซึ่งทำธุรกิจการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าและครอบครัวจำนวนมาก อีกทั้งได้รับเกียรติเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ล่าสุดกับ ตำแหน่งกรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

คุณแววตา ปราชญ์เมธีกุล

กรรมการ และ เลขานุการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน / ผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยูเนี่ยน เว็ลธ์ / วิทยากรด้านที่ปรึกษาและการวางแผนการเงินในไทยและต่างประเทศด้วยประสบการณ์ที่ปรึกษา และ การวางแผนการเงินมายาวนานมากกว่า 20 ปี

ประวัติโดยย่อ และ ประสบการณทำงานที่ผ่าน
 • ผู้มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารธุรกิจสายการเงินมานานกว่า 20 ปี กับความตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการวางแผนการเงิน
 • เริ่มต้นเข้าสู่สายอาชีพการเงิน จากประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปเห็นชีวิตผู้คนที่หลากหลายในต่างประเทศทำให้ได้เห็นถึงความแตกต่างของคุณภาพชีวิต สาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือองค์ความรู้เรื่อง Financial Literacy ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่สนใจในประเทศไทย จึงตั้งใจอยากพัฒนาและทำให้เกิดขึ้นจริงในไทย โดยได้ศึกษาการเงินอย่างจริงจังพร้อมคว้าคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อย่าง CFP
 • จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาและวางแผนการเงินของตัวเองขึ้น เมื่อปี 2559 โดยใช้ชื่อว่า บลน. ยูเนี่ยน เว็ลธ์ จำกัด (Unionwealth​ Co., Ltd)​ ที่ได้มาตรฐานการรับรองที่ถูกต้องจาก ก.ล.ต. ผนวกกับองค์วามรู้สากลระดับโลกจาก CFP มาเป็นเกณฑ์ในการให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนการเงินในไทยเพื่อสานต่อเจตนารมณ์แรกที่ต้องการจะช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในประเทศไทยนั่นเอง
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บลน. ยูเนี่ยน เว็ลธ์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการเงินให้กับลูกค้ามากมาย พร้อมได้รับเกียรติถูกเชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินทั้งในและต่างประเทศ และล่าสุดกับโอกาสในการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

สนใจสมัครเป็นสมาชิก AFBE